6. 8. 2018

Koutek o modlitbě

Stánek setkání

MODLITBA je dechem Nového života, velkým privilegiem a radostí Nového člověka, pramenem síly a dílem Ducha Svatého v nás; proto chci být věrný praktikování každodenního Stánku setkání.

Příprava

 • Vhodné místo (které umožňuje soustředění).
 • Vhodný čas (beze spěchu).
 • Vhodná pozice těla (ne moc pohodlná, abych neusnul, ale tak příjemná, aby to nepřekáželo, tak důstojná aby sama byla modlitbou).

Stan Setkání

 • „Duchu Svatý, volám přijď!”

Vzývám na pomoc Ducha Svatého

Využívám známé modlitby nebo se modlím vlastními slovy

 • „Ježíš je tady”

Uvědomuji si přítomnost Boha

Bůh je tady a teď se mnou, je tu pro mne a ve mně

 • „Mám přítele”

Uvědomuji si, že Ježíš je mým Přítelem

Ježíš má ze mne radost a z našeho setkání, přeje mi dobro, je to setkání lásky, setkání tváří v tvář

 • „Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší”

Uvědomuji si, že Ježíš teď chce ke mně mluvit

Skrze Slovo Písma Svatého; chce mi říct, tady a teď, něco konkrétního a důležitého pro můj život

 • „Hospodine, co mám dělat?”

Probouzím v sobě zvědavost

Zamýšlím se, co mi Ježíš chce říct, čekám na Jeho slovo

 • „Světlem pro mé nohy je tvé slovo…”

Čtu určený úryvek Písma

Pomalu, srozumitelně, jestli je to potřeba, tak i podruhé a potřetí…

 • „Příjemný dotek vánku…”

Zůstávám v tichosti a očekávám Boží hlas

Ve své mysli, v srdci. Hledám odpovědi na otázku, co mi chce Bůh dneska říct?

 • „Andělu …piš”

V osobním zápisníku zapisuji myšlenky, které mne napadají

Abych je zachránil před zapomenutím, abych se k nim mohl kdykoli vrátit, abych si je uspořádal

 • „Pane , hle… rozhoduji”

Zapisuji rozhodnutí

Malé, uskutečnitelné a to dnes v podmínkách v jakých jsem

 • „Díky Ježíši”

Děkuji Bohu za společně prožité slovo a čas.

Upozornění

 • Stan Setkání měl by trvat nejméně 15 minut (je potřeba udělat si čas na Přítele)
 • Vybíráme krátký a tématicky ucelený úryvek Písma
 • První přečtení textu je kvůli porozumění (poznačím si nesrozumitelné místa kvůli pozdějšímu objasnění)
 • Znovu čteme a zkoušíme odpovědět na otázku:

Co učí Bůh lidi tímto textem?

 • Nejdůležitější část: Co bych měl změnit ve svém jednání?

V této části mi můžou pomoct tyto otázky:

Co bych měl přestat dělat?

Co bych měl dělat lépe?

Co bych měl začít dělat?

Inspirace

 

Mojžíš vzal stan a postavil si jej venku za táborem opodál tábora a nazval jej stanem setkávání. Když někdo hledal Hospodina, vycházel ke stanu setkávání, který byl venku za táborem. A když Mojžíš vycházel ke stanu, všechen lid povstával; zůstali stát, každý u vchodu do svého stanu, a hleděli za Mojžíšem, dokud nevešel do stanu. Kdykoli Mojžíš vcházel do stanu, sestupoval oblakový sloup a stál u vchodu do stanu. A Hospodin rozmlouval s Mojžíšem. Všechen lid viděl oblakový sloup, stojící u vchodu do stanu; tu všechen lid povstával a klaněli se, každý u vchodu do svého stanu. A Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem. Potom se Mojžíš vracel do tábora. Ale mládenec Jozue, syn Núnův, který mu přisluhoval, se ze stanu nevzdaloval. (…) Ačkoli jsi řekl: ‚Já tě znám jménem, našel jsi u mne milost.‘ (…) Hospodin Mojžíšovi odvětil: „Učiním i tuto věc, o které mluvíš, protože jsi u mne našel milost a já tě znám jménem.“

I řekl [Mojžíš]: „Dovol mi spatřit tvou slávu!“

Hospodin odpověděl: „Všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se však, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji.“

Ex 33, 7-19