6. 8. 2018

Formační program

Tertullián řekl, že se nerodíme křesťany, ale že se jimi stáváme. Semeno křtu v nás roste tak, jak se o něj staráme.

Duchovní formace by nás měla vést k tomu, abychom si vytvářeli správné postoje, a dává nám k tomu prostředky (ve shodě s vlastním povoláním). To nám umožňuje dosáhnout svatosti harmonickým způsobem. Napřed ale musíme pracovat na svém vztahu s Bohem a druhými lidmi.

P. František Blachnický často citoval starou latinskou zásadu „Agere sequitur esse“ (čin se rodí z bytí). Činnost laiků a jejich smysl zodpovědnosti za církev se rodí z jejich vědomí o křtu a biřmování, stejně jako z jejich růstu ve víře, naději a lásce. Jenom víra může rozvinout sílu křtu. Proto se Hnutí Světlo-Život snaží vést lidi ke křesťanské zralosti, uvědomělému životu ze svátostí.

Křesťanská zralost

Křesťanská zralost se nezískává věkem nebo určitým intelektuálním vzděláním. Zrajeme během celého svého života díky učení se, získávání nových zkušeností a poučení se z nich.

Zralá osoba přijímá svoji hříšnost, a snaží se překonat svoje slabosti a hříchy, i když ví, že se jich nikdy nezbaví. Učí se důvěřovat Bohu, protože nedůvěra je základem každého hříchu.

Cesta ke křesťanské zralosti

Následující body popisují křesťanský život ve společenství s Bohem a bratry v Duchu svatém.

  1. život ve shodě s Písmem – schopnost řešit životní problémy s pomocí evangelia
  2. život ve shodě s liturgií, která je místem osobního setkání s Živým Bohem – Otcem, Synem a Duchem svatým
  3. modlitba, pokračování svátostného setkání s Bohem
  4. život ve spojení se společenstvím církve, které je místem ve kterém sílí osobní vztah s Bohem skrze společenství s dalšími věřícími v jednotě a lásce
  5. diakonie, přijetí zodpovědnosti za společenství a spolu se společenstvím

Stupně formace

Mají svoje kořeny v dokumentu Uvedení do křesťanského života a jsou jimi:

Evangelizace – setkání s evangeliem, Ježíšem Kristem, kterého objevuji jako živou osobu, která se zajímá o můj život. On je tím, kdo může dát mému životu nový smysl a kdo s ním má plán.

Prvotní evangelizaci je třeba neustále prohlubovat. Každé duchovní cvičení a každá modlitba nás vedou k odevzdání života Ježíši. A stále si musíme klást stejnou otázku: Kde by Ježíš chtěl být přítomný v mém životě?

Deuterokatechumenát – začíná v určitém bodě života, ale ve skutečnosti trvá až do jeho konce. Cílem je být Ježíšovým učedníkem, jednat tak, jako on.

Mystagogie – naplnění toho, co jsme objevili během deuterokatechumenátu o povolání a o společenství. Služba společenství je základním povoláním, které si vyžaduje neustálou formaci. Každý je zván ke stálému obrácení, duchovnímu růstu.

Pedagogika Nového člověka

Hlavním cílem Hnutí není předat náboženské vědění, ale naučit žít jako křesťan. Hnutí má být dynamické a otevřené pro růst víry svých členů.

Základními metodami jsou: zásada světlo-život; oázové rekolekce; formace v malé skupině