6. 8. 2018

Kdo jsme

Hnutí Světlo-Život je jedním z hnutí obnovy v katolické církvi, jeho kořeny sahají k učení II. Vatikánského koncilu. Hnutí sdružuje lidi různého věku a povolání: děti, mládež, dospělé, rodiny, kněze, řeholníky, zasvěcené osoby. Rodinná větev Hnutí, do které patří svátostná manželství, se jmenuje Domácí církev.

Cílem Hnutí je formace zralých křesťanů, kteří chtějí sloužit církvi a svým bližním. Zakladatel Hnutí, Služebník Boží P. František Blachnický zanechal svým následovníkům vizi farnosti jako živého společenství společenství a přesvědčení, že obnova církve začíná ve farnosti. Proto skupiny Hnutí chtějí podle svých možností pomoci farnostem, aby se přetvořily v živá společenství.

Znakem Hnutí Světlo-Život je raněkřesťanský symbol phos-zoe (řecká slova „světlo“ a „život“ spojená písmenem omega, která společně vytváří kříž). Tento znak vyjadřuje nejzákladnější princip křesťanského života – jednotu víry a života.

Spiritualita Hnutí je vyjádřena v Ukazatelích nového člověka. Formační program je srdcem Hnutí a je postaven na dokumentu Uvedení do křesťanského života (Ordo Initiationis Christianae Adultorum). Formace se skládá ze třech kroků. Prvním je evangelizace, která vede k přijetí Ježíše jako Pána a Spasitele, k vědomému rozhodnutí následovat Ho a žít podle Jeho vůle. Druhý krok se nazývá deuterokatechumenát a odpovídá obvyklému katechumenátu, období přípravy na křest. Třetí etapou formace, nazývaným řeckým termínem diakonie, je volba vlastní služby a apoštolátu.

Základní metody, na kterých je postaven formační program Hnutí Světlo-Život jsou: zásada světlo-život, duchovní cvičení nazývané „oázy“ a malé formační skupiny.

Kněží náležející do Hnutí mu slouží jako moderátoři. Jsou zodpovědní za duchovní formaci členů a za jednotu se všeobecnou církví. Za celé Hnutí odpovídá Generální moderátor, jednotlivé státy pak mají na starosti národní moderátoři.