6. 8. 2018

Domácí církev

Kruh Domácí církve

Kruh tvoří 4-7 manželských párů, nejlépe z jedné farnosti, kteří se chtějí navzájem podporovat v budování domácí církve ve svých rodinách. Manželé se shromažďují ve jménu Krista – pro Něho a z lásky k Němu, aby Ho společně nalézali a přebývali s Ním ve svém každodenním životě.

Za kruh zodpovídá jeden z manželských párů patřících do kruhu, který se nazývá animátorským párem. K dobré práci v kruhu je nezbytná doktrinální a duchovní pomoc kněze moderátora – poradce a duchovního průvodce.

Setkání v kruhu se koná jednou za měsíc v bytech jednotlivých manželských párů a skládá se z následujících částí:

 • sdílení života (sdílení událostí, radostí, starostí během symbolického občerstvení),
 • modlitba (dělení evangeliem nebo jiná forma rozjímání Božího slova, tajemství růžence),
 • formace (dělení se úspěchy i těžkostmi v rozvíjení duchovního života v atmosféře modlitby a probírání nového tématu).

Spiritualita

aneb směřování ke svatosti v jednotě s manželem/kou.

DC věnuje zvláštní pozornost manželské spiritualitě, tedy směřování ke svatosti v jednotě s manželem /kou. Chce pomoci manželům, kteří žijí ve svátostném manželském svazku, stavět opravdovou manželskou jednotu, která zároveň vytváří nejlepší podmínky pro dobrou výchovu dětí v křesťanském duchu.

DC usiluje o obnovu manželství a rodiny skrze:

 • život Božím slovem, aby se stávalo slovem života,
 • život modlitbou, jako osobního setkání s Kristem, svým Spasitelem,
 • život svátostný, zvláště svátost eucharistie,
 • podávání svědectví o svém setkání s Kristem manželovi/ce, rodině a druhým lidem,
 • službu ve společenství církve podle obdržených darů.

Ke stavění jednoty v manželství a rodině slouží následující formační prvky – závazky:

 • každodenní osobní modlitba,
 • pravidelné setkání s Božím slovem,
 • každodenní manželská modlitba,
 • každodenní rodinná modlitba,
 • každý měsíc manželský dialog,
 • pravidlo života (systematická práce na sobě, svém manželství a rodině),
 • účast na formačních duchovních cvičeních alespoň jednou v roce.

Ovocem těchto formační závazků je individuální přiblížení se manželů k Bohu a sobě navzájem.

Kratičké dějiny

Domácí církev (DC) je manželsko-rodinným hnutím laiků v církvi, působícím v rámci Hnutí Světlo-Život, které je jedním z proudů pokoncilní obnovy církve.

DC v sobě spojuje charismata Hnutí Světlo-Život a mezinárodního hnutí katolických manželů Equipes Notre-Dame (END).

Zakladatelem DC je služebník Boží P. František Blachnicki (1921-1987), na jeho rozvoji úzce spolupracovala sestra Jadwiga Skudro RSCJ.

Duchovní kolébkou DC je Krościenko nad Dunajcem (Polsko), kde se v 1973 konala první oáza rodin, která zahájila vývoj hnutí.

 

podle stránek www.choreb.minorite.cz