Role katechumenátu

followJesus „Abych se stal křesťanem, musím získat jisté schopnosti a postoje v následujících oblastech:

Za prvé: žít Božím slovem. To neznamená znát Písmo svaté. V tomto případě mám na mysli přijetí slov z Písma svatého jako slova života, podle kterých se musíme řídit.

EvangeliarKristus nás učí, jak máme naslouchat jeho slovu. Můžeme říct, že Kristus nás také učí, jak máme číst Evangelium nebo Písmo svaté obecně. (...) V úryvku z Evangelia podle sv. Matouše nám Kristus ukazuje dva způsoby, jak naslouchat Božímu slovo a číst ho. Jeden chválí a dává nám ho za vzor, druhý však kritizuje a varuje nás před ním. První způsob znamená naslouchat a jednat dle Kristových slov, druhý naslouchat a nejednat. (...)

Znamení jednoty Hnutí

swieca1.jpg_thumbSvíce oázy

se na Oáze Matce objevily v roce 1972 jako znamení naší jednoty. Během prázdnin se tyto svíce zapalují na všech oázách - ať už během ranní nebo večerní modlitby - a všude se zapálení svíce spojuje se speciálním obřadem. Ten se mění každý den a na každém stupni oázy, ale vždy nám tato hořící svíce připomíná všechny ostatní svíce, které oázáci zapalují po celém světě. Svíce oázy je znamením naší jednoty v Duchu svatém.

Nedávno jsem byl pověřen, abych pronesl k biřmovancům na jedné víkendovce postní promluvu v kající bohoslužbě.

Doufám, že vás také povzbudí.

Velikonoce se blíží, konečně!!!

Buďte stejně důkladní ve velikonoční radosti jak v postním snažení.

In Christo Kliment/Tomas

baptism_iconMilí biřmovanci,

tímto víkendem nás budou provázet některé texty, obřady a znamení, jejichž prostřednictvím jsou katechumeni/čekatelé křtu uváděni do křesťanského života.

Křest je počátkem a pramenem našeho ospravedlnění, každá svátost smíření je na tomto obmytí jaksi závislá a navrací ke křestní nevinnosti. Sv. Jan Damašský (De fide orthodoxa 82, 55n.) říká, že křtem (baptisma) dostáváme závdavek Ducha svatého, znovuzrození (palingenésiá) je nám počátkem jiného života, křest je pečeť, tvrz a osvícení (sfragís, fylaktérion, fótismos). U posledního slova osvícení bych se rád na chvilku zastavil, protože má určitou souvislost se druhým čtením, které jsme před malou chvílí vyslechli, a rovněž tvoří podstatnou část zvěsti nedělního evangelia, jemuž se budeme věnovat v neděli dopoledne a které uslyšíme během liturgie.

parishModel farnosti jako společenství společenstvích je ideálním modelem. Je pokusem jasně vymezit, co je cílem naší práce na obnově farnosti podle doporučení II. Vatikánského koncilu. Tento model v sobě obsahuje jisté pokušení, které spočívá v tom, že zkusím tento model realizovat prostřednictvím organizování života farnosti. S pojmem organizování spojujeme pojem informace. Někdo se může tímto modelem nadchnout a bude o něm informovat své farníky, pronese přednášku, ukáže všem, jak to vypadá graficky a myslí si, že podle tohoto modelu může reorganizovat svou farnost.