Moje Neposkvrněné Srdce zvítězí

Úryvek z Listu z Fatimy ctihodného služebníka Božího o. Františka Blachnického, zakladatele Hnutí Světlo-Život a KVOČ tedy Křížové výpravy za osvobození člověka, z 27.1.1982. Je aktuální i dnes, pro naši dobu, pro každého z nás, nejen proto, že si připomínáme sté výročí Fatimských zjevení a papež František svatořečil fatimské vizionáře, děti Františka a Hyacintu Martovy.

Panna Maria se ve Fatimě jasně zjevuje jako velké znamení na nebi (Zj 12,1), jako Žena oděná sluncem (taktéž), která bojuje s drakem. Panna Maria jasně mluví o válce, stojí v čele bojujících, zaslibuje definitivní vítězství: Moje Neposkvrněné Srdce nakonec zvítězí.

Panna Maria ale současně ukazuje strategii této války. Dává několik velice jednoduchých, každému pochopitelných, doporučení, které dohromady ukazují cestu k vítězství.

Jaké jsou prvky této duchovní strategie, která vede k vítězství nad touto mocí, také duchovní, disponující celou silou tohoto světa?

 

a) Zasvěťte se (svěřte se) mému Srdci.

Panna Maria žádá zasvěcení se jejímu Srdci. Strategie každé války vyžaduje soustředění se kolem toho, kdo je nejsilnější, kdo je centrem moci a opory pro všechny. Neposkvrněná – to je reálné vítězství nad hříchem, to je člověk plně svobodný, je to vykoupení zjevené nejplněji ve svých plodech. Proto v této duchovní válce, kterou vedeme, musíme nalézt oporu v té, která již je vítězstvím.

Neposkvrněná jako vysvobozený člověk nám také nedovolí zapomenout na skutečný cíl naší války, na to, co je v ní vítězstvím! Vítezstvím není zničení protivníka větší silou, než má on, ale záchrana a vysvobození člověka! Vítězstvím je vysvobození člověka v nás a v těch, s nimiž bojujeme. Soustředění se kolem Neposkvrněné skrze odevzdání se jí má ještě jiný význam ve strategii této duchovní války. Zásadou Božího působení v dějinách spásy je využívání druhotných příčin. Každé již dokonané dílo spásy v jakémkoli člověku se stane v Božích rukách druhotnou příčinou ve vztahu ke všem ostatním lidem. V tom smyslu se máme zasvětit Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, sjednotit se s ním!

b) Modlete se za obrácení hříšníků. Rusko se obrátí.

Klíčovým slovem Fatimského poselství je slovo obrácení. Obrácení je zde ekvivalentní slovu vítězství. Cílem války není zničení protivníka, ale jeho záchrana skrze obrácení. Maria mluví o obrácení Ruska. Určitě tu nemá na mysli Rusko ve smyslu etnografickém, ale celý ten systém bezbožného komunismu, který tam našel své sídlo. Jde tedy o obrácení všech těch otroků lži a touhy po moci, kteří vytvořili celý tento systém zotročování lidí a řídí jej.

Takto chápané vítězství, jako obrácení, je cílem Kristova díla vykoupení. Takový konečný cíl války si musíme jasně uvědomovat.

c) Modlete se. Modlete se růženec.

Pouze Bůh může obrátit srdce člověka. Na druhou stranu, pro Boha není nic nemožného – nesmíme pochybovat o možnosti obrácení každého hříšníka. Bůh chce pro obrácení hříšníků použít naše modlitby. Modlitba je tedy první a zásadní formou této duchovní války. Musí to být modlitba velké víry a důvěry, prosící Boha o věci, které se nám mohou zdát nemožné. Maria nám zejména a usilovně nabízí modlitbu růžence. Růženec má i pro nás vysvobozující moc, protože nás uvádí – skrze rozjímání tajemství naší víry – do pravdy a skutečnosti Božího působení ve světě.

d) Čiňte pokání. Přestaňte hřešit.

Modlitbu musí doprovázet pokání, čili metanoia, změna života. Jinými slovy: musíme sami sebe stále více vysvobozovat, čili podřizovat svůj život požadavkům pravdy. Tehdy – v souladu s výše uvedenou zásadou působení druhotných příčin – budeme moci sami vysvobozovat naše bratry.

e) Přinášejte oběti.

Fatimské děti tehdy musely velice mnoho trpět, protože je Panna Maria učinila svědky svého poselství.

Každý, kdo se snaží vydávat svědectví pravdě a konat pravdu, bude muset snášet pronásledování, dokonce včetně obětování vlastního života.

Oběti tohoto druhu mají velikou moc obracet hříšníky. Zvláštní moc mají svědectví utrpení, pokud je obětujeme za ty, kdo jsou jejich příčinou, kdo nám je působí. Takto následujeme Krista, který, když ho přibíjeli na kříž, se modlil: Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí (Lk 23,34).

Svědectví utrpení a snášení pronásledování zvláštním způsobem vysvobozuje nás samotné, protože tehdy realizujeme správnou hierarchii hodnot, a především klademe na první místo lásku. Proto je odevzdání života z lásky největším aktem svobody. Takové svědectví staví také ty, které chceme vysvobodit, před nový, jim neznámý svět hodnot, a to v nich může vyvolat znepokojení, otřesení sebejistoty, reflexi a šok obrácení.

Fatimské poselství a naše úkoly

To, co se stalo naposledy v Polsku[1] a co trvá ve svých důsledcích, je definitivní konfrontace doba a zla. Válka vedená již 40 let vstoupila do své konečné fáze. Ocitli jsme se tváří v tvář moci, která se nám ukázala s celou svou brutálností, bez masky pokrytectví.

V této situaci také my musíme stanout pevně na základě pravd a největších zákonů určujících naši válku. Události posledních týdnů musíme odečítat jako výzvu k vymezení svých postojů na základě největších a nejhlubších motivů naší víry.

Motivace víry nám není cizí, konec konců vždycky určovala naši válku a náš postoj. Zdá se ale, že Fatimské poselství nám může dopomoci jasněji si uvědomit zásady strategie duchovní války v dnešní době.

Když se Polsko ocitlo v samotném centru této války, kterou vede Neposkvrněné Srdce Marie, musíme se dnes obzvlášť, my - Poláci, zaposlouchat do Fatimského poselství.

Proto, když shrneme výše uvedené myšlenky inspirované setkáním s Fatimou, můžeme formulovat pět následujích zásad pro naši činnost v nynější situaci.

  1. 1.Pravda nás vysvobodí

Musíme se sami vnitřně vysvobodit od falešného obrazu skutečnosti, který je nám odevšad podsouván, zvláště skrze sdělovací prostředky. Když uvěříme lži, jsme odzbrojováni a upadáme do otroctví! Musíme být bdělí a mít odvahu podívat se pravdě do očí, abychom viděli, s jakým protivníkem máme co do činění. Musíme demaskovat lež a nazývat věci pravým jménem ve světle víry a v nadpřirozené perspektivě, protože jen ona nakonec je plně správná. Kde jen můžeme, otvírejme lidem oči, aby hodnotili situaci v pravdě!

  1. 2. Zasvěťte se (svěřte se) mému Neposkvrněnému Srdci

Když známe pravdu a víme, s jakou mocí musíme bojovat, zasvěťme se (svěřme se) Neposkvrněné, abychom měli účast na její moci a vítězství! V tomto odevzdání můžeme překonat strach a nalézt důvěru. Když se zasvětíme (svěříme) Panně Marii, účastníme se fakticky vykoupení již dokonaného Kristem. Staňme se nástrojem Neposkvrněné a jejím rytířstvem, jak nás to učil sv. Maxmilián Kolbe.

  1. 3.Modlete se za obrácení hříšníků

Modleme se s odvahou víry a lásky za všechny bez výjimky! Za tyrany, za zločince, za zaslepené a zotročené touhou po moci nebo strachem. Zahrňme do této modlitby o obrácení všechny ty lidi, skrze něž je tento systém zotročování národů udržován a nesen. Postavme proti této moci víru a důvěru osvobozující moc Boha Nejvyššího, která musí zvítězit. Modleme se na tento úmysl každodenně růženec, zvláště společný, kdekoli se můžeme sjednocovat a scházet.

  1. 4.Čiňte pokání

Jestliže jsme sami zotročeni hříchem, nemůžeme vítězně bojovat a být nástrojem Neposkvrněné! Musíme se odvrátit od hříchu, od veškerých projevů svého egoismu. Když tímto způsobem vysvobozujeme sebe, spojujeme se stále více s Neposkvrněnou a stáváme se schopnými vysvobozovat jiné. Musíme jako národ vysvobozovat lidi zejména z otroctví alkoholizmu a zabíjení počatého života a činit pokání za tyto hříchy, protože ony jsou příčinou neštěstí, která dopouští Bůh.

  1. 5.Přinášejte oběti

Když budeme vydávat svědectví pravdě beze strachu, buďme připraveni přijmout na sebe utrpení a pronásledování. Obětujme to s připraveností odpustit těm, kteří je působí! Tehdy jsme nejsilnější láskou. Tehdy vítězíme skrze kříž – tak jako zvítězil Kristus.

Když budeme takto přijímat a plnit Fatimské poselství v naší aktuální situaci, vstoupíme na cestu plného vítězství. Nezvítězíme, budeme-li násilí odporovat násilím, ale zlo přemůžeme dobrem!

Obzvláště členové Hnutí Světlo-Život by měli tento program přijmout a realizovat ho ve svých společenstvích a rodinách a také zvát další, aby se přidali k této cestě.

Neposkvrněná, Matka církve ať vás chrání a zachová v jednotě se svým Synem v Duchu svatém.

P. František Blachnický

Zdroj: www.oaza.pl, překlad –bk-

 


[1] V r, 1980 vznikla v Polsku tzv. Solidarita jako nezávislé samosprávné odbory. Stala se masově podporovaným společenským hnutím, které se postavilo režimu v tehdy komunistickém Polsku. Odpovědí vlády bylo vyhlášení výjimečného (válečného) stavu 13.12.1981. Vůdci opozice byli pozatýkáni armádou a internováni v internačních táborech a byla přerušena činnost všech společenských organizací včetně odborových svazů. U otce Blachnického zasáhla Boží prozřetelnost, byl zrovna v zahraničí a nemohl se vrátit zpět do vlasti; byl na prvních místech v seznamech lidí určených k likvidaci.

Více: https://cs.wikipedia.org/wiki/Solidarita_(Polsko)

http://oaza.info/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=114

(poznámka překladatele)