Formační program členů Hnutí Světlo-Život se nazývá deuterokatechumenát, protože se jedná o opakovaný katechumenát (přípravu na křest) – cílem je objevit plnost života, která je ve svátostech. Formace směřuje k růstu osoby do plnosti Kristova života – žít a jednat tak, jako by to na mém místě dělal Kristus. Deuterokatechumenát tedy není jen o teoretických znalostech, ale hlavně o životních postojích:

  1. život podle Božího slova
  2. život v křesťanské komunitě
  3. vydávání svědectví dalším lidem
  4. modlitba
  5. účast na svátostech
  6. neustálá konverze skrze vnitřní proměnu

Deuterokatechumenát trvá obvykle 2-3 roky.

První rok se zaměřuje na setkání s Kristem v Božím slově a na víru, která je přirozeným důsledkem přijetí jeho Slova. Formace začíná představením životních postojů vyučovaných v deuterokatechumenátu, pokračuje oficiálním přijetí do skupiny deuterokatechumenů a setkáváním nad „Ukazateli nového člověka“ – 10 základními principy křesťanského života a zároveň základním formačním programem Hnutí.

Druhý rok deuterokatechumenátu se zaměřuje na setkání s Kristem v liturgii a svátostech. Začátkem je Oáza nového života II°, která je postavena na událostech z knihy Exodus a představuje svátostně-liturgický úvod. Během roku se pak skupinka schází nad 11 biblickými setkáními, ve kterých se účastníci seznamují s celými dějinami spásy. Poté se setkávají a meditují nedělní čtení, a tak se připravují na prožití liturgie. Cílem je uvést členy do způsobu života a myšlení postaveného na Velikonočním tajemství.

Během postní doby se pak účastníci připravují na Velikonoční Triduum. To prožívají ve společenství jako duchovní cvičení, během kterých slavnostně obnovují křestní smlouvu. To je vrcholem formace a tím se uzavírá období deuterokatechumenátu a začíná období mystagogie, kdy jsou účastníci připravováni na převzetí služby v církvi.

Třetí rok formace se zaměřuje na setkání s Kristem ve společenství církve. Účastníci prohlubují své chápání tajemství církve. Cílem je rozpoznat své poslání v církvi a přijmout zodpovědnost za církev podle svého povolání a charismatu. Formace začíná letní Oázou nového života III°, jejímž tématem je Matka církve (Ecclesia Mater) – Církev Matka (Mater Ecclesiae). Během roku pak jsou setkání nad texty směřujícími k prohloubení církevního vědomí a společenství, poté je následuje období na rozlišení vlastního povolání. V této době se také předpokládá účast na Semináři obnovy víry.